Dating bandila ng pilipinas dating roanoke va

Mayo 28, 1898 nang unang iwagayway ang bandila ng Pilipinas sa labanan sa Alapan.Pormal na inihayag ang kasarinlan ng bansa noong Hunyo 12, 1898 nang iwagayway ni Aguinaldo ang bandila sa Kawit, Cavite.Noong Nobyembre 1, 1897, nagpatawag si Aguinado, kasama ng ibang mga rebolusyonaryo, ng pagtitipon ng mga mamamayan upang maibanghay ang isang pansamantalang konstitusyon. Ayon sa Konstitusyon ng Biak-na-Bato, pamumunuan ang gobyernong ito ng isang Kataas-taasang Kapulungan na bubuin ng Pangulo, Ikalawang Pangulo, at apat na kalihim na may kapangyarihang mangasiwa.Subalit, hindi naisakatuparan ang planong ito sapagkat noong panahong iyon, nakagawa na ng kasunduan si Aguinaldo sa Pamahalaang Kastila.Bunga ang Republika ng Malolos ng Rebolusyon—mula sa pagkakabuo ng Katipunan hanggang sa paglikha ng Unang Konstitusyon at Republikang Pamahalaan ng Asya.Bilang pag-alala, idineklara ni Pangulong Benigno S. Maiuugat ang Unang Republika mula pa sa Himagsikan ng 1896—isang rebolusyong pinasimulan ng Katipunan, ang lihim na kilusang kahalintulad ng organisasyon ng Freemasonry.Ito ang tinawag na Kasunduan sa Biak-na-Bato na nilagdaan noong Disyembre 15, 1897.

Binuo ang Kongresong ito ng mga itinalagang opisyal at mga inihalal na kinatawan mula sa lahat ng probinsiya ng Pilipinas.

Sa puntong ito, naramdaman ng mga Español na humihina na ang himagsikan kaya ibinuhos nila ang kanilang panahon sa pagtugis kay Aguinaldo at sa kaniyang mga kasamahan.

Sa huling bahagi ng taong 1897, napaatras din ng mga puwersang Español si Aguinaldo sa kabundukan ng Biak-na-Bato.

Limang araw lamang ang itinagal ng diktadura ni Aguinaldo.

Bilang pagsunod sa payo ni Apolinario Mabini, naglabas din agad ng proklamasyon si Aguinaldo na pinawawalang-bisa ang pamahalaang diktatoryal.

Leave a Reply